Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Trà Bồng